کتاب جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد خرد و کلان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

کتاب حسابداری شرکتها

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

کتاب روش تحقیق و اجرای پروژه

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

کتاب کاربرد کامپیوتر و نرم افزار در حسابداری

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه اقتصاد

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال