آموزش اکسل - مقدماتی

زمان برگزاری : سه شنبه و پنجشنبه

ساعت : ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مدت دوره : ۱۰ ساعت

کاربرد اکسل در حسابداری - تکمیلی

زمان برگزاری : سه شنبه و پنجشنبه

ساعت : ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مدت دوره : ۲۰ ساعت

نرم افزار شش سطحی اخوان

عمومی :

زمان برگزاری : هر روز

ساعت : –

مدت دوره : ۱۶ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : هر روز

ساعت : –

مدت دوره : ۸ ساعت

دوره جامع نرم افزار اخوان (فروش، انبار، حقوق، حسابداری)

زمان برگزاری : هر روز

ساعت : –

مدت دوره : ۳۶ ساعت

اقتصادسنجی(تحلیل آماری)- نرم افزار Ewiews(پیشرفته)

زمان برگزاری : –

ساعت : –

مدت دوره : ۱۲ ساعت

کامفار ۳

مدت دوره : کوتاه مدت