حسابداری عملی با متد کارگاهی (مقدماتی)

زمان برگزاری : روزهای زوج

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مدت دوره : ۴۶ ساعت


زمان برگزاری : روزهای فرد

ساعت : ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مدت دوره : ۴۶ ساعت

حسابداری عملی با متد کارگاهی (مقدماتی) صبح

زمان برگزاری : هر روز

ساعت : ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مدت دوره : ۴۶ ساعت

حسابداری عملی با متد کارگاهی (تکمیلی)

زمان برگزاری : هر روز

ساعت ۱۰:۰۰ الی  ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰  الی ۱۷:۰۰

مدت دوره : ۶۰ ساعت

حسابداری عملی (فشرده)

زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه

ساعت : ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

مدت دوره : ۴۰ ساعت

حسابداری پیمانکاری - فشرده

عمومی :

زمان برگزاری : هر روز

ساعت : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مدت دوره : ۳۰ ساعت (یک هفته)

تهیه و تحلیل صورتهای مالی

عمومی :

زمان برگزاری : –

ساعت : هر جلسه ۳ ساعت

مدت دوره : ۲۴ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : –

ساعت : هر جلسه ۳ ساعت

مدت دوره :۱۸ ساعت

حسابداری بازرگانی

اعتبارات اسنادی و حسابداری تعهدی - ویژه سازمانهای دولتی

حسابداری حقوق و دستمزد (دستی و سیستمی)

عمومی :

زمان برگزاری : –

ساعت : –

مدت دوره : ۴۰ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : روزهای فرد

ساعت : ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مدت دوره : ۲۰ ساعت