حسابرسی کاربردی

زمان برگزاری : روزهای زوج

مدت دوره : ۱۸ ساعت (دو هفته)