قوانین و تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر

عمومی :

زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه

مدت دوره : ۸ ساعت

پرورش حسابدار مالیاتی

عمومی :

زمان برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

ساعت : ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مدت دوره : ۲۰ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

ساعت : –

مدت دوره : ۶ جلسه

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه

ساعت : –

مدت دوره : ۴ ساعت

پکیج آیین دادرسی و اظهارنامه مالیاتی

زمان برگزاری : پنجشنبه و جمعه

ساعت : –

مدت دوره : ۸ ساعت