حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی

مدت دوره : ۲۴ ساعت

حسابداری و حسابرسی بیمه پیمان

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

ساعت : ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مدت دوره : ۸ ساعت

آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های حسابداری و مدیریت مالی

عمومی :

مدت دوره : ۸ ساعت

تعداد جلسات : ۲ جلسه

آموزش سرمایه گذاری در بورس

عمومی :

زمان برگزاری : –

ساعت : –

مدت دوره : ۳۵ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : –

بورس بین الملل

عمومی :

زمان برگزاری : –

ساعت : –

مدت دوره : ۴۰ ساعت


خصوصی :

زمان برگزاری : –

آشنایی با قانون کار

زمان برگزاری : پنجشنبه

ساعت : ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مدت دوره : ۴ ساعت

روش تحقیق و پروپزوال نویسی - مقدماتی

زمان برگزاری : شنبه و پنجشنبه

ساعت : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مدت دوره : ۸ ساعت

روش تحقیق و پایان نامه نویسی بدون تحلیل آماری-تکمیلی

زمان برگزاری : –

ساعت : –

مدت دوره : ۱۲ ساعت